Author Archives: TIW Bureau

Food and Yagya

Aahaarastvapi sarvasya trividho bhavati priyah | Yagyastapastathaa daanam teshaam shrinu ||Bhagwad Gita, Chapter 17, Verse 7|| Food also, is... Continue Reading